Algemene voorwaarden

UITSLUITEN HERROEPINGSRECHT

Heerlijke Bungalows handelt namens BosBungalows en KustBungalows. BosBungalows - KustBungalows wijst u erop dat reserveringen die u maakt wettelijk definitief zijn. Een herroepingsrecht (de zogeheten bedenkperiode) van 14 dagen, is niet van toepassing op de overeenkomsten die u sluit in de reisbranche. Dit is ook van toepassing op overeenkomsten met BosBungalows - KustBungalows.

 

1. TOEPASSING

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties en andere faciliteiten, die worden verhuurd door BosBungalows - KustBungalows.

1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ’huurder’ verstaan: de persoon die met BosBungalows - KustBungalows een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van accommodatie. Onder het begrip ’gebruiker’ (hieronder ook wel genoemd gast) wordt verstaan: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde accommodatie en/of andere faciliteiten.

1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden.

1.4 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

 

2. RESERVERINGEN

2.1 BosBungalows - KustBungalows neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.

2.2 BosBungalows - KustBungalows behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen afwijkende reserveringen, met name groepen, te weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen

2.3 Indien BosBungalows - KustBungalows uw reservering in behandeling neemt, zendt BosBungalows - KustBungalows u een bevestiging tevens factuur per e-mail binnen 2 dagen na verrichting van de reservering. Deze dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk medegedeeld te worden aan BosBungalows - KustBungalows.

2.4 Bent u binnen 2 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit van een bevestiging/factuur, dan dient u onverwijld contact op te nemen met BosBungalows - KustBungalows, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.

2.5 Tussen u en BosBungalows - KustBungalows komt een overeenkomst tot stand op het moment dat BosBungalows - KustBungalows de reservering aan u heeft bevestigd.

2.6 De overeenkomst betreft huur van accommodaties en/of andere faciliteiten voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

 

3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

3.1 Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is BosBungalows - KustBungalows niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van BosBungalows - KustBungalows om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd. In het geval BosBungalows - KustBungalows uw wijzigingen accepteert, kan BosBungalows - KustBungalows u wijzigingskosten in rekening brengen.

3.2 Indien u na de totstandkoming van een overeenkomst van meer dan één accommodatie het aantal accommodaties wilt verminderen, gelden de annuleringsvoorwaarden, zoals beschreven in artikel 13 van onze Algemene Voorwaarden.

 

4. IN-DE-PLAATSSTELLING

4.1 Het is de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij anders is overeengekomen met BosBungalows - KustBungalows.

4.2 Indien u en BosBungalows - KustBungalows zijn overeengekomen dat u en/of één of meer gebruikers worden vervangen, blijft u naast de huurder en/of gebruikers die u en/of andere gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover BosBungalows - KustBungalows voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingskosten (zie art. 3.1) en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten.

 

5. PRIJZEN

5.1 U bent aan BosBungalows - KustBungalows verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de bevestiging tevens factuur van de reservering.

5.2 Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering/factuur door BosBungalows - KustBungalows is verzonden.

 

6. BETALINGEN

6.1 Bij reservering dient u een aanbetaling van 50% te doen. Betaling van voornoemde bedragen dienen te geschieden binnen 14 dagen na datum van de bevestiging/ tevens factuur van de reservering ..

6.2 Het restant bedrag van de huurprijs dient te zijn ontvangen door BosBungalows - KustBungalows uiterlijk 4 weken voor de dag van aanvang van het verblijf in BosBungalows - KustBungalows als vermeld in de bevestiging.

6.3 In afwijking van het voorafgaande dient bij reservering tussen 8 weken en 4 weken voor aanvang van uw verblijf het gehele bedrag betaald te worden. Bij reservering binnen 4 weken voor aanvang van uw verblijf dient het gehele bedrag direct te worden voldaan. Bij gebreke van een betaling conform het vorenstaande kan BosBungalows - KustBungalows u het gebruik van de accommodatie of andere faciliteit ontzeggen. Indien later mocht blijken dat er door u wel een betalingsopdracht was gegeven, maar het bedrag bij aankomst nog niet was bijgeschreven op de bankrekening van BosBungalows - KustBungalows, dan zal restitutie van het teveel betaalde achteraf plaatsvinden

6.4 Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval zal BosBungalows - KustBungalows u per e-mail de mogelijkheid bieden het nog verschuldigde bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, behoudt BosBungalows - KustBungalows zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat de termijn van 7 dagen is verstreken en bent u aansprakelijk voor alle schade die BosBungalows - KustBungalows als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die BosBungalows - KustBungalows in verband met uw reservering en de ontbinding heeft moeten maken. BosBungalows - KustBungalows heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten per accommodatie in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 13 van toepassing

6.5 BosBungalows - KustBungalows heeft steeds het recht om vorderingen op u uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door betaalde bedragen.

 

7. AANKOMST EN VERTREK

7.1 De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de bevestiging van de reservering, vanaf 15.00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de bevestiging van de reservering dient de accommodatie vóór 11.00 uur verlaten te zijn.

7.2 Indien u de overeenkomst met BosBungalows - KustBungalows voor langere dan de overeengekomen duur wenst voort te zetten en BosBungalows - KustBungalows daarmee akkoord gaat, is BosBungalows – KustBungalows steeds gerechtigd een andere accommodatie aan te wijzen.

7.3 Indien het gebruik van de accommodatie en/of campingplaats en/of andere faciliteit eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum, als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten door BosBungalows - KustBungalows. Indien u een annuleringsverzekering heeft afgesloten en u voldoet aan de gestelde voorwaarden, kunt u een schadeclaim uit hoofde van eerder beëindigen van uw verblijf indienen.

 

8. REGLEMENTEN

8.1 Alle gasten dienen zich te houden aan de door het recreatiepark of de door de camping vastgestelde regels. Deze reglementen kunt u bij aankomst opvragen bij de receptie.

8.2 Conform de lokale verordeningen is men, desgevraagd, verplicht zich bij de ’check-in’ te legitimeren. Indien de gasten geen legitimatiebewijs kunnen tonen, kan BosBungalows - KustBungalows besluiten de gasten niet onder te brengen.

8.3 Elke accommodatie mag slechts bewoond worden door het maximaal aantal personen dat op de website voor de desbetreffende accommodatie staat vermeld.

8.4 De recreatieparken en/of campings behouden zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten van de parken. Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zult u zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens uw verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.

8.5 De huurder dient de accommodatie bezemschoon op te leveren (dus: geen vuile vaat laten staan, beddengoed afhalen en opvouwen, keuken, koelkast schoonmaken, vuilniszak in de container plaatsen).

8.5 Bij overtreding van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen regels heeft BosBungalows - KustBungalows het recht u, de huurder en iedere andere gebruiker terstond van het park te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

8.6 Indien BosBungalows - KustBungalows ernstig vermoeden heeft dat door de huurder van een accommodatie in strijd met de wet en/of de openbare orde en/of de goede zeden wordt gehandeld, is het BosBungalows - KustBungalows gemachtigd zich toegang tot de accommodatie te verschaffen.

 

9. HUISDIEREN

9.1 Afhankelijk van de accommodatie en/of campingplaats worden maximaal twee huisdieren van de huurder of gebruikers door BosBungalows - KustBungalows toegelaten. Indien u en/of andere gebruikers huisdieren wensen mee te nemen dient u dit direct bij reservering op te geven. In dat geval wordt door BosBungalows - KustBungalows een toeslag in rekening gebracht aan u, welke door u voldaan zal worden. BosBungalows - KustBungalows behoudt zich het recht voor om (zonder opgave van redenen) huisdieren op het park te weigeren.

9.2 Hondenmand en of bench dient meegenomen te worden en een vlooienband voor honden/katten is verplicht.

9.3 Gekooide dieren zijn gratis (wel bij reservering opgeven).

 

10. GEBRUIK ACCOMMODATIE; INVENTARIS

11.1 De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie(s) en de daarin aanwezige apparatuur.

10.2 Daarnaast zijn de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, steeds hoofdelijk aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan BosBungalows - KustBungalows en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap.

 

11. INTERNETGEBRUIK

11.1 Afhankelijk van de accommodatie en/of campingplaats biedt BosBungalows - KustBungalows de huurder/ gebruiker en degene die de huurder vergezellen toegang tot het internet aan via een WiFi netwerk of via kabel.

11.2 De huurder is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van internet alsmede de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen ter ondersteuning daarvan en maatregelen ter beveiliging van computer of besturingssysteem.

11.3 BosBungalows - KustBungalows is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van internet of als gevolg van storingen in het netwerk.

11.4 Bij constatering of het vermoeden van hinder van derden en/of (overig) internet-misbruik door de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, heeft BosBungalows - KustBungalows het recht zonder nadere aankondiging de toegang tot internet al dan niet geheel te blokkeren.

 

12. BORGSOM

12.1 BosBungalows - KustBungalows verlangt van u bij ieder verblijf een borgsom. De borgsom bedraagt € 50,- per accommodatie, maar kan als de omstandigheden daartoe aanleiding geven (bijv. groepen) door BosBungalows - KustBungalows worden verhoogd.

12.2 De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten –in de meest ruime zin van het woord- die BosBungalows - KustBungalows kan lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van de huurder/ gebruiker en degene die de huurder vergezellen.

12.3 De bungalow wordt binnen 14 dagen na uw vertrek gecontroleerd. De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (schade aan inventaris /accommodatie en/of overige kosten) van BosBungalows - KustBungalows op de huurder en/of gebruikers gerestitueerd binnen 14 dagen na vertrek. Eventuele (verdere) aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet te niet gedaan.

 

13. ANNULERINGSKOSTEN

13.1 Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd. deze bedragen zijn bij annulering tot 28 dagen voor de dag van aankomst 30% van de totale kosten en bij annulering vanaf de 28e dag voor aankomst of later de totale kosten/overeengekomen huurprijs.

13.2 U kunt zich tegen annuleringsrisico’s verzekeren door tegelijk met uw reservering een annuleringsverzekering af te sluiten.

13.3 Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering.

 

14. OVERMACHT EN WIJZIGING

14.1 In het geval BosBungalows - KustBungalows al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, zal BosBungalows - KustBungalows binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor andere accommodatie/andere periode etc.).

14.2 Overmacht aan de zijde van BosBungalows - KustBungalows bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van BosBungalows - KustBungalows, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

14.3 U bent gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien u het wijzigingsvoorstel afwijst, dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft BosBungalows - KustBungalows het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. U heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huursom. BosBungalows - KustBungalows zal alsdan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

 

15. AANSPRAKELIJKHEID

15.1 BosBungalows - KustBungalows aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van een verblijf op één van onze parken en/of de huur/het gebruik van accommodatie en/of andere faciliteiten van BosBungalows – KustBungalows en/of de recreatieparken, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van BosBungalows - KustBungalows of (één van) haar werknemers.

15.2 BosBungalows - KustBungalows is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.

15.3 U bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van BosBungalows – KustBungalows ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit al dan niet het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming op het park bevinden.

15.4 U vrijwaart BosBungalows - KustBungalows voor alle aanspraken terzake van schade van derden die het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming op het park bevinden.

15.5 Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achter u laten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke u alsdan verplicht bent onmiddellijk te voldoen.

 

16. KLACHTEN

16.1 Ondanks de zorg en de inspanning van BosBungalows - KustBungalows kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardige klacht heeft met betrekking tot uw vakantieverblijf. Deze klacht dient u in eerste instantie direct bij BosBungalows - KustBungalows te melden. Klachten dienen direct gemeld te worden zodat wij in staat gesteld worden om tijdens uw verblijf direct de klacht voor u op te lossen. Het is niet mogelijk om een in te gaan op klachten die pas na het verblijf gemeld worden.

Mocht de klacht niet naar uw tevredenheid worden afgehandeld dan heeft u uiterlijk 1 maand na vertrek de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij: BosBungalows, Mient 32, 1655 KS, Sijbekarspel of via info@bosbungalows.nl o.v.v. reserveringsnummer, NAW-gegevens, datum verblijf, parknaam en accommodatienummer. De klacht zal dan met de grootste zorg worden behandeld.

 

17. TOEPASSELIJK RECHT

17.1 Op de overeenkomst tussen u en BosBungalows - KustBungalows is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 

De zekerheid van:
Europeesche Verzekeringen
Veilig betalen met:
iDEAL